----------การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕๓ (๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)   

  1. การนำเสนอผลงานวิจัย สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับดีเด่น (ทวีวัฒน์) download

 

----------การประชุมสัมมนาวิชาการครบรอบ ๒๐ ปี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (๙ มิถุนายน ๒๕๕๙)   

  1. ผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย (ภัทริน) download
  2. ผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ภาคบรรยาย (นิมิตร) download
  3. ผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ภาคโปสเตอร์ (ละมูล) download

 

----------การประชุมวิชาการปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ (๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙)   

  1. ผลงานวิจัยประยุกต์ ระดับดีเด่น (เพชรรัตน์) download
  2. ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเด่น (ละมูล) download
  3. ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี (ตวงทอง) download
  4. ผลงานวิจัยพื้นฐาน ระดับดี (เจษฎา) download

 

----------งานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ ๗๕ ปี (๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐)   

  1. ผลงานวิชาการประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลดีเด่น (สนทนา) download

 

----------การประชุมวิชาการครั้งที่ ๕๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๒๙ มกราคม ๒๕๖๒)   

  1. การนำเสนอผลงานวิจัย สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับดีเด่น (รุจีรัตน์) download