1.  รายชื่อคณะกรรมการ กวช.ชุดปัจจุบัน

  2.  ประกาศของ กวช. ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564

  3. ขั้นตอนการส่งและการพิจารณา

  4. ตัวอย่างเอกสารวิชาการ

  5. ผลงานที่ผ่านการอนุมัติ

  6. แบบเสนอโครงการวิชาการ

  7. ผลงานวิชาการ

  8. โครงการวิจัย

  9. ผลงานวิจัย