ห้องประชุม สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอำนวยการ จำนวน 100 คน

 

ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ จำนวน 30 คน

 

ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ จำนวน 20 คน

 

ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ จำนวน 12 คน