ห้องประชุม สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ห้องประชุม ชั่น 1 อาคารบริหารฯ จำนวน 120 คน

 

ห้องประชุม ชั่น 1 อาคารบริหารฯ จำนวน 30 คน

 

ห้องประชุม ชั่น 1 อาคารบริหารฯ จำนวน 20 คน

 

ห้องประชุม ชั่น 1 อาคารบริหารฯ จำนวน 12 คน