วิสัยทัศน์ (Vision)

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นองค์กรหลักทางวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ของประเทศที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นศูนย์อ้างอิงด้านสุขภาพสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


พันธกิจ (Mission)

 • (1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับโรคที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และการตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์
 • (2) ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของชีววัตถุสำหรับสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • (3) วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ รวมทั้งผลิตชีวสารต้นแบบ เพื่อใช้ในการทดสอบและป้องกันโรค
 • (4) ดำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์และห้องปฏิบัติการตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการชันสูตรโรคสัตว์และการตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • (5) อนุรักษ์ ศึกษา และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของสายพันธุ์จุลินทรีย์ และปรสิตในสัตว์
 • (6) เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์และด้านชีววัตถุสำหรับสัตว์
 • (7) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโรคที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพสัตว์ และด้านการตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์
 • (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

พันธกิจ คัดลอกจากอำนาจหน้าที่ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 131 ตอนที่ 88 ก หน้า 45-46 วันที่ 30 ธันวาคม 2557

 

Mission

 1. Providing diagnostic services of animal diseases, including reagent production or pilot study of biological product for detection and prevention of the diseases
 2. Conducting studies and research on economically important diseases of animal health issues including zoonotic diseases, exotic diseases and biologic substances for animal
 3. Developing laboratory quality assurance system for diagnostic services and functioning as a reference laboratory for animal disease diagnosis
 4. Examination of contaminated microorganism in animal product
 5. Studying, conserving and utilizing the biodiversities of microbes and parasites in animal
 6. Developing epidemiological and laboratory information network both at national and international level
 7. Providing consultancy, advice and technology transfer on animal diseases afflicting animal health, zoonotic diseases and exotic diseases