สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
ขอแสดงความยินดี กับ นายชอบ คำไตรย์
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ระดับ ช4
ได้รับ รางวัลเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2565

c 1

Image 4

Image 9