สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ได้รับ รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2566 (DLD Quality Awards 2023)

ระดับดีมาก ประเภทพัฒนาการบริการ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (LIMS-NIAH+) เทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีกว่า