1. ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์เตียง ตันสงวน
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ รุ่นที่ 10 โรงเรียนสัตวแพทย์ กรมเพาะปลูก, Gauhati Medical Veterinary College (G.M.V.C.) University of Madras, India
ดำรงตำแหน่ง : หัวหน้ากองทดลองและค้นคว้า กรมปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2490 ถึง พ.ศ. 2496 และหัวหน้ากองวิชาการ กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2497
หมายเหตุ : ย้ายจากหัวหน้าแผนกวัคซีนและเซรุ่ม กองสัตวศาสตร์ กรมปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ ยกฐานะเป็น "กองทดลองและค้นคว้า" ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองอย่างเป็นทางการคนแรก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2491 ต่อมากองทดลองและค้นคว้า เปลี่ยนชื่อเป็น "กองวิชาการ" เมื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2496 ดำรงตำแหน่งนี้จนถึง พ.ศ.2497 จึงย้ายไปดำรงตำแหน่งรองคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ เปลี่ยนชื่อเป็น "กรมการปศุสัตว์" เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2495 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "กรมปศุสัตว์" เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2496 และใช้ชื่อ "กรมปศุสัตว์" มาจนถึงปัจจุบัน และดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2503-2515
[ ถึงแก่กรรม ]

2. นายสัตวแพทย์ ร.ต. ศิริ ศุภางคเสน
วุฒิการศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สต.บ. รุ่นที่ 1 พ.ศ.2484)
ดำรงตำแหน่ง : หัวหน้ากองวิชาการ พ.ศ. 2497 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2504
[ ถึงแก่กรรม ]

3. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายสัตวแพทย์ ดร. เชื้อ ว่องส่งสาร
วุฒิการศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สต.บ. รุ่นที่ 2 พ.ศ.2485) ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ดำรงตำแหน่ง : หัวหน้ากองวิชาการ วันที่ 1 ตุลาคม 2504 ถึง วันที่ 11 กรกฏาคม 2512 และผู้อำนวยการกองวิชาการ วันที่12 กรกฎาคม 2512 ถึง วันที่ 5 เมษายน 2517
[ ถึงแก่กรรม 22 สิงหาคม 2556 ]

4. นายสัตวแพทย์พจน์ พุฒรังสี
วุฒิการศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ. รุ่นที่ 5 พ.ศ.2488)
ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองวิชาการ วันที่ 19 เมษายน 2517 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2520
[ ถึงแก่กรรม ]

5. นายสัตวแพทย์อุทัย มัฆมาน
วุฒิการศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ. รุ่นที่ 3 พ.ศ.2486)
ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองวิชาการ วันที่ 1 ตุลาคม 2520 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2523
[ ถึงแก่กรรม ]

6. นายสัตวแพทย์พอ จินดาวณิค
วุฒิการศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ. รุ่นที่ 9 พ.ศ.2492)
ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองวิชาการ วันที่ 2 มกราคม 2523 ถึง กุมภาพันธ์ 2525

7. นายสัตวแพทย์ปิยะ อรัณยกานนท์
วุฒิการศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ. รุ่นที่ 13 พ.ศ.2496)
ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองวิชาการ วันที่ 22 เมษายน 2525 ถึง วันที่ 10 ตุลาคม 2526
[ ถึงแก่กรรม ]

8. นายสัตวแพทย์ ร.ต. สุธรรม ปุณยอุปพัทธ์
วุฒิการศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ. รุ่นที่ 14 พ.ศ.2497)
ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองวิชาการ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2526 ถึง 27 พฤศจิกายน 2527
[ ถึงแก่กรรม ]

9. นายสัตวแพทย์สมาน พิพิธกุล
วุฒิการศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ. รุ่นที่ 13 พ.ศ.2496)
ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองวิชาการ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2527 ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2530
หมายเหตุ : ย้ายที่ทำการกองวิชาการ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ มาที่อาคารสถาบันสุขภาพสัตว์และผลิตสัตว์แห่งชาติ สร้างใหมในพื้นที่ภายในเกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2529 และเปิดทำงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2530
[ ถึงแก่กรรม ]

10. นายสัตวแพทย์กู้เกียรติ สุวรรณลักษณ์
วุฒิการศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ. รุ่นที่ 19 พ.ศ.2504)
ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองวิชาการ วันที่ 4 มิถุนายน 2530 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2530

11. นายสัตวแพทย์ ม.ร.ว. อำนวยพร เกษมสันต์
วุฒิการศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ. รุ่นที่ 21 พ.ศ.2506)
ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองวิชาการ วันที่ 1 มกราคม 2531 ถึง วันที่ 8 ตุลาคม 2533
[ ถึงแก่กรรม 3 ตุลาคม 2550 ]

12. สัตวแพทย์หญิงอุบล ศรีสมบูรณ์
วุฒิการศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ. รุ่นที่ 24 พ.ศ.2509)
ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองวิชาการ วันที่ 20 ธันวาคม 2533 ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2538 และผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วันที่ 2 ตุลาคม 2538 ถึง วันที่ 8 ตุลาคม 2539
หมายเหตุ : วันที่ 12 ตุลาคม 2536 เปลี่ยนชื่อจากสถาบันสุขภาพสัตว์และผลิตสัตว์แห่งชาติ เป็น สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และใช้ชื่อนี้จนถึงปัจจุบัน

13. นายสัตวแพทย์ ดร. สมใจ ศรีหาคิม
วุฒิการศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ. รุ่นที่ 21 พ.ศ.2505), Ph.D.
ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วันที่ 2 สิงหาคม 2538 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2538
หมายเหตุ : ย้ายมาจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชื่อเดิม) แล้วย้ายกลับตำแหน่งเดิมจนเกษียณอายุราชการ
[ ถึงแก่กรรม ]

14. นายสัตวแพทย์ ดร. วิจิตร สุขเพสน์
วุฒิการศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ. รุ่นที่ 24 พ.ศ.2509), Ph.D.
ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วันที่ 3 กันยายน 2538 ถึง 1 ตุลาคม 2538
หมายเหตุ : ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ต่อมาย้ายไปดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

15. สัตวแพทย์หญิง ดร. อุราศรี ตันตสวัสดิ์
วุฒิการศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ. รุ่นที่ 24 พ.ศ.2509), Ph.D.
ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ นายสัตวแพทย์ 8 วช วันที่ 9 ตุลาคม 2539 ถึง 15 สิงหาคม 2542 และเลื่อนตำแหน่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ ดำรงตำแหน่งจนเกษียณอายุราชการ
[ ถึงแก่กรรม ]

16. สัตวแพทย์หญิง ดร. วัลลภา หนุนภักดี
วุฒิการศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ. รุ่นที่ 31 พ.ศ.2516), Ph.D.
ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ นายสัตวแพทย์ 8 วช วันที่ 22 พฤศจิกายน 2542 ถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2545

17. นายสัตวแพทย์นิมิตร ไตรวนาธรรม
วุฒิการศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ. รุ่นที่ 29 พ.ศ.2514)
ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ นายสัตวแพทย์ 9 บส วันที่ 14 ธันวาคม 2545 ถึง 30 กันยายน 2548
หมายเหตุ : ย้ายมาจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ชื่อเดิม) ดำรงตำแหน่งจนเกษียณอายุราชการ

18. นายสัตวแพทย์พรชัย ชำนาญพูด
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ. รุ่นที่ 37 พ.ศ.2522)
ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ นายสัตวแพทย์ 9 บส วันที่ 8 ธันวาคม 2548 ถึง 10 มกราคม 2551
หมายเหตุ : ย้ายและเลื่อนระดับจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก เป็น นายสัตวแพทย์ 9 บส (คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 646/2548 ลว. 08/12/48) และย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 6 (เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 9 บส) จังหวัดพิษณุโลก (คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 21/2551 ลว. 11/01/51)

19. นายสัตวแพทย์สำเริง วรศรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ. รุ่นที่ 32 พ.ศ.2517), รัฐศาสตรมหาบัญฑิต
ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ นายสัตวแพทย์ 9 บส วันที่ 11 มกราคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2551
หมายเหตุ : ย้ายจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 6 (เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 9 บส) จังหวัดพิษณุโลก มาดำรงตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ 9 บส (คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 21/2551 ลว. 11/01/51) ดำรงตำแหน่งจนเกษียณอายุราชการ

20. นายสัตวแพทย์นิรันดร เอื้องตระกูลสุข
วุฒิการศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 40 พ.ศ. 2525 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ นายสัตวแพทย์ 9 บส วันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 12 กุมภาพันธ์ 2552
หมายเหตุ : ย้ายจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 8 (เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 9 บส) จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน นายสัตวแพทย์ 9 บส (คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 479/2551 ลว. 30/09/51) และวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เป็น ผู้อำนวยการสถาบัน ระดับอำนวยการสูง ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์) ต่อมาย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ระดับอำนวยการสูง ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์) (คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 99/2552 ลว. 13/02/52)

21. นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์
วุฒิการศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 35 พ.ศ. 2520
ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์) ระดับอำนวยการสูง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 ถึง วันที่ 9 ตุลาคม 2555
หมายเหตุ : ย้ายจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก ระดับอำนวยการสูง ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์) ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 99/2552 ลว. 13/02/52) และย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ) สำนักงาบปศุสัตว์เขต 8 สุราษฎร์ธานี หรือ ปศุสัตว์เขต 8 (คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 671/2555 ลว. 10/10/55)

22. นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์
วุฒิการศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัญฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 39 พ.ศ.2524
ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์) ระดับอำนวยการสูง วันที่ 10 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ : ย้ายจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ) สำนักงาบปศุสัตว์เขต 1 ปทุมธานี หรือ ปศุสัตว์เขต 1 (คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 671/2555 ลว. 10/10/55)

23. นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา
วุฒิการศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 45 พ.ศ.2530
ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์) ระดับอำนวยการสูง วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ถึง 13 มกราคม 2563
หมายเหตุ : ย้ายจากตำแหน่งปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 สุราษฎร์ธานี (คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 989/2560 ลว. 18/10/60) ย้ายไปดำรงตำแหน่งปศุสัตว์เขต 9 (คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 68/2563 ลว. 13/1/63)

24. นายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต
วุฒิการศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์) ระดับอำนวยการสูง วันที่ 14 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
หมายเหตุ : ย้ายจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์) สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 68/2563 ลว. 13/1/63)

25. สัตวแพทย์หญิง ดร. พัชรี ทองคำคูณ
วุฒิการศึกษา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, Ph.D.
ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์) ระดับอำนวยการสูง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ถึง ปัจจุบัน
หมายเหตุ : ย้ายจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์) สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 1376/2563 ลว. 27/11/63)

26. นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล
ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์) ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งเลขที่ 779 วันที่ 01 มีนาคม 2566 ถึง ปัจจุบัน
หมายเหตุ : ย้ายจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์) สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตำแหน่งเลขที่ 1145