เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สพ.ญ.มนทกานติ์ จิระธันห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมฯ ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ในหัวข้อ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ได้ทบทวนความรู้และได้เพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาให้ทันต่อวิทยาการเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านโปรแกรม zoom webinar ณ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สำนักงานสัตวแพทยสภา ที่ผ่านมา #ครอบครัวปศุสัตว์