เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 น.สพ.ฐปณัฐ สงคสุภา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 45 (ICVS 2022) ในหัวข้อ African swine fever isolate, Thailand 2022 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งระดับชาติและนานาชาติในการร่วมจัดสัมมนาวิชาการ และเป็นเวทีให้สัตวแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงและการผลิตสัตว์เชิงอุตสาหกรรม แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของวิชาชีพในการขับเคลื่อนประเทศไทยโดยเน้นใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาด้านการเลี้ยงสัตวและเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความร่วมมือ ให้เกิดขึ้นในระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม #ครอบครัวปศุสัตว์