เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สพ.ญ.ดร. พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ต้อนรับ Dr.Susanne Munstermann ที่ปรึกษาจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ในการประชุมหารือการขอคืนสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness Free Status) ของประเทศไทย กับทางองค์การสุขภาพสุขภาพสัตว์โลก (OIE) เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าของประเทศไทย ติดตามการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังเฉพาะกลุ่มเฉพาะพื้นที่ (sentinel surveillance) ในพื้นที่สวนสัตว์หรือพื้นที่ชายแดน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ทั้ง 8 แห่งเข้าร่วมประชุม ผ่านทางระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud meeting ณ ห้องประชุม JICA สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์