วันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2565 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ มอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์ ศรีแก้วเขียว นายช่างเทคนิคชำนาญงาน นายคมกฤษ โสมนัส นายช่างเทคนิคชำนาญงาน และนายณรงค์ฤทธิ์ เทวี นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน เข้าร่วมการฝึกอบรม Biosafety Cabinet Field Certification – Basic Accreditation ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านสัตวแพทย์ (Lao PDR-Cambodia-Thailand Veterinary Laboratory Capacity Building Project-LACATH 4) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติกับหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกฟอร์ด (MORU) โดยได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการจาก Biological Threat Reduction Program (BTRP), Defense Threat Reduction Agency (DTRA) กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดขึ้น ณ Training center ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

         การอบรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกคือ Recapitulation session โดยวิทยากร คุณอเนก แก้วปาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางชีวภาพและผู้ตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย (BSC) ภาคสนาม มาตรฐานอเมริกา (NSF) ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565 และช่วงที่ 2 NSF certification training and examination โดยวิทยากรจาก NSF international ระหว่างวันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2565 ในการนี้ นายเกรียงศักดิ์ ศรีแก้วเขียว และนายคมกฤษ โสมนัส ได้เข้าสอบและผ่านการรับรองคุณสมบัติจาก NSF ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นผู้ตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย (BSC) ภาคสนามของประเทศไทย