เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ (ขวาสุด) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ FAO-APHCA/CDC/OIE/DLD Regional Technical Workshop on Brucellosis Elimination พร้อมด้วย Dr.John MacArthur (Director of CDC-TUC) Dr.Katinka de Balogh (ผู้แทนจาก FAO) Dr.Richard Brown (ผู้แทนจาก WHO) Dr.Pennapa Matayompong (ผู้แทนจาก OIE) จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 – 28 มิถุนายน 2561 ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นโครงการร่วมงานกันระหว่างกรมปศุสัตว์ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (US CDC) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) มีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคบรูเซลโลสีสจากหน่วยงานดังกล่าว เช่น Dr.Bruno Garin-Bastuji (ผู้เชี่ยวชาญจาก ANSES) Dr.Mo Salmon (ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยโคโลราโด) Dr.Maria Negron (ผู้เชี่ยวชาญจาก US CDC) เป็นต้น มาให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมาจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมปศุสัตว์และกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ป้องกัน และวินิจฉัยโรคบรูเซลโลสีสของประเทศไทย ร่วมกับผู้เข้าร่วมจากประเทศภูฏาน เวียดนาม มาเลเซีย ลาว และกัมพูชา โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการกำจัดโรคบรูเซลลาซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีความสำคัญให้หมดไปจากภูมิภาคเอเชียอย่างเป็นลำดับขั้นและยั่งยืนต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์