วันที่ 24-25 มกราคม 2566 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดและการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 โดย สพ.ญ.สนทนา มิมะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาและชีวเคมี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากอาจารย์วิชชา พิชัยณรงค์ นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
            ซึ่งปัจจุบันสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 จากสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ภาพ/ข่าว กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์