วันที่ 7-9 กันยายน 2565 สพ.ญ.นันทพร วันดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ และ สพ.ญ.พีรดา ศิริวัชราวงศ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มไวรัสวิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสในสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ” และ “แนวทางในการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคทางไวรัสวิทยา” ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการตรวจวินิจฉัยและเฝ้าระวัง โรคอุบัติใหม่ในสัตว์ป่า เพื่อการศึกษาและเฝ้าระวังเชื้อไวรัสที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ซึ่งเป็นการอบรมในรูปแบบ onsite และ online จัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์ประสานงานสุขภาพหนึ่งเดียว กรมควบคุมโรค กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เข้าร่วมการฝึกอบรม

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์