นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ มอบหมายให้ สัตวแพทย์หญิงนันทพร วันดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ สัตวแพทย์หญิงพีรดา ศิริวัชราวงศ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มไวรัสวิทยา สัตวแพทย์หญิงวริษา เกตุพันธ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา และ สัตวแพทย์หญิงสุวนันท์ เกิดเทวา นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการแชร์ข้อมูลด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (Information sharing) การประชุมนี้จัดขึ้นโดย กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและวิเคราะห์แนวทางในการสื่อสารข้อมูลด้านโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ได้แก่ โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก โรคเมลิออยด์ โรคเลปโตสไปโรซิส โรคไข้หูดับ และโรคแบคทีเรียที่ติดต่อจากอาหาร ระหว่างหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว ทั้งระดับหน่วยงานส่วนกลางและระดับภูมิภาค โดยมีผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ (สสช. สคบ. กรป. และ กสก.) กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม

#ครอบครัวปศุสัตว์ #ทำด้วยใจทำให้ไวทำได้จริง #สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ