เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom เพื่อหารือพัฒนาหลักสูตร Global Laboratory Leadership Program (GLLP) โดยมี นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธานในการประชุม โดยโครงการดำเนินมาถึงการมอบหมายผู้อบรมหลักสูตรในแต่ละหัวข้อวิชา ซึ่งมีหัวข้อวิชาหลักมากถึง 9 หัวข้อ และกำลังจะประกาศหาผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรท ซึ่งมีระยะเวลา 2 ปีโดยจะประกาศให้ทราบภายในระยะเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ความรู้เพื่อพัฒนาเป็นผู้นำทางด้านห้องปฏิบัติการให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถผลักดันห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยให้เป็นที่เชื่อมั่นในระดับชาติและนานาชาติภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว คน สัตว์ อาหารและสิ่งแวดล้อม ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

 #ครอบครัวปศุสัตว์ #ทำด้วยใจทำให้ไวทำได้จริง #สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์