วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2561 กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจำแนกซีโรไทป์ของเชื้อ Streptococcus suis ที่เพาะแยกได้จากสุกร โดยวิธี multiplex PCR  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถตรวจหาซีโรไทป์ของเชื้อ S. suis ได้ทั้ง 35 ซีโรไทป์ และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่กลุ่มแบคทีเรีย-เชื้อรา และศูนย์วิจัย-พัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภูมิภาค รวมผู้ร่วมอบรมทั้งสิ้น 17 คน

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์