เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ มอบหมายให้สัตวแพทย์หญิงนันทพร วันดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการตามการประเมินสมรรถนะหลักในการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (National Action Plan for Health Security: NAPHS) ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดขึ้นโดย กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำแผนปฏิบัติการตามการประเมินสมรรถนะหลักในการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ในการประชุมนี้ มีผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ ได้แก่ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม