เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน KM Day 2018 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ จ.ลำปาง โดยมีสัตวแพทย์หญิง ดร.พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับและรายงาน งานนี้จัดวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (สสช.) ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย (ศออ.) ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ (ศทวช.) และศูนย์วิจัย-พัฒนาการสัตว์แพทย์ (ศวพ.) ในโอกาสนี้รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้บรรยายเรื่องการจัดการองค์ความรู้ในยุดไทยแลนด์ 4.0 และเจ้าของผลงานองค์ความรู้นำเสนอหัวข้อที่นำมาจัดแสดง ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยายแล้ว รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ชมนิทรรศการที่ผู้ประชุมจัดแสดง ได้แก่ การรับส่งตัวอย่างและการรายงานผลชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการ - สสช. การประยุกต์ใช้ AR ในการนำเสนอข้อมูล - ศวพ.ชลบุรี E-document for ISO New version - ศวพ.ราชบุรี การสกัดไวัรัสออกจากวัคซีน FMD ชนิดน้ำมัน - ศทวช. E-Registeration Tools - ศออ. TempAlarm - ศวพ.พิษณุโลก LIEMS - ศวพ.ลำปาง การจัดการสต็อกภายในห้องปฏิบัติการด้วยแอพพลิเคชั่น - ศวพ.ขอนแก่น การเก็บข้อมูลแบบสอบถามในรูปแบบไทยแลนด์ 4.0 ระบบตรวจติดตามตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ - ศวพ.ภาคใต้ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์ให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย-ศวพ.สงขลา

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์