วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. น.สพ.เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ Dr. Fawaz Alquaid หัวหน้าคณะผู้ตรวจ และนายสัตวแพทย์อีก 2 ท่าน จากกระทรวงสิ่งแวดล้อม น้ำ และเกษตรกรรมราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในการเดินทางมาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเข้าสัตว์มีชีวิต ได้แก่ โค กระบือ แพะ และแกะ จากประเทศไทยไปยังราชอาณาจักร ซาอุดีอาระเบีย โดยมีกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระห่างประเทศ (กรป.) กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายเกี่ยวกับหน้าที่ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ทั่วประเทศตลอดจนการรับตัวอย่างและการตอบผล หลังจากนั้นจะเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ได้แก่ห้องปฏิบัติการแบคทีเรีย ปรสิต และพยาธิวิทยา ณ ห้องประชุม JICA สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์