เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สพ.ญ.วาทินี เสาเวียง รองประธานคณะทำงานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการและติดตามผล Laboratory Mapping Tool (LMT) ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2564 จากหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกฟอร์ด (MORU) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการเสริมสร้างห้องปฏิบัติการด้านสัตวแพทย์ (Lao PDR-Cambodia-Thailand Veterinary Laboratory Capacity Building Project – LACATH4) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 1. สพ.ญ.วริษา เกตุพันธุ์ เลขานุการคณะทำงานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ และผู้แทนห้องปฏิบัติการแบคทีเรียและเชื้อรา 2. คุณพนม ใสยจิตร์ คณะทำงานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 3. สพ.ญ.กฤดากร วงษ์ทองสาลี คณะทำงานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 4. คุณลัดดาวัลย์ โพธิพันธุ์ คณะทำงานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ และผู้แทนห้องรับตัวอย่าง กลุ่มระบาดวิทยา 5. คุณอรรัมภา พิสิฐวรกุล ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 6. น.สพ.ดร.กิตติชัย อุ่นจิต หัวหน้าห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา 7. คุณฉัตรสุดา สุระภี ผู้แทนห้องปฏิบัติการเลปโตสไปโรสิส และ 8. สพ.ญ.ชญานี เจนพานิชย์ ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ คณะผู้ตรวจประเมิน Laboratory Operation Mentoring Visit ประกอบด้วย 1. สพ.ญ.สมใจ กมลศิริพิชัยพร MORU consultant and Liaison 2. คุณสร้อยรัชนีกร เรือนใจมั่น MORU Safety Manager 3. คุณพีระพล มารุ่งเรือง MORU Safety Officer ในครั้งนี้ คณะผู้ตรวจประเมินได้เข้าตรวจห้องปฏิบัติการที่ขอการรับรองห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 2 ตลอดจนหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์