กรมปศุสัตว์ ประสานภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุน ทำให้ประเทศไทยปลอดกาฬโรคแอฟริกันในม้า (African Horse Sickness)
*************************
       วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. สัตวแพทย์หญิงมนทกานติ์ จิระธันห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ เข้ารับเกียรติบัตร โดยนายสัตว์แพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบเกียรติบัตรเพื่อขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ สมาคม ชมรม มูลนิธิ และผู้เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนกรมปศุสัตว์ในการดำเนินการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหากาฬโรคแอฟริกาในม้า ทำให้ประเทศไทยได้รับสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้า จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) ประกาศเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566

        นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ได้ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการที่มาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ สมาคม ชมรม มูลนิธิ และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ โดยที่ประชุมได้มีการหารือเพื่อกำหนดมาตรการในด้านการเฝ้าระวังโรคในม้า ลา ล่อและม้าลาย รวมถึงมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายในประเทศในม้า ลา ล่อและม้าลาย ภายหลังจากให้ประเทศไทยได้รับสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก เพื่อกำหนดแนวทางให้หน่วยงาน ผู้ประกอบการ และเจ้าของม้า ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 

#ครอบครัวปศุสัตว์ #ทำด้วยใจ #ทำให้ไว #ทำได้จริง