เมื่อวันที่ 3 - 4 กันยายน 2563 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร การวินิจฉัยโรคสัตว์ปีกด้วยพยาธิวิทยาวินิจฉัย (Diagnostic pathology of poultry diseases)” มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์จำนวน 8 แห่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 17 คน โดยมี ศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ด้านพยาธิวิทยาของโรคสัตว์ปีก

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์