เมื่อวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2565 สพ.ญ.ดร. พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขอขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 โดยมีผู้เข้าประชุมเพื่อรับการตรวจประเมิน ได้แก่ ผู้จัดการด้านคุณภาพ ผู้บริหารด้านวิชาการ และผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและคณะผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย 1. ร.อ. พิชัย มะคาทอง หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมินระบบบริหารจัดการ 2. รศ.น.สพ.ดร.อธิภู นันทประเสริฐ ผู้ตรวจประเมินทางวิชาการ 3. น.สพ. ชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์ผู้ตรวจประเมินทางวิชาการ การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุจะมีกำหนดการตรวจทุก 4 ปี โดยมีขอบข่ายเดิมที่ได้รับการตรวจต่ออายุ จำนวน 20 ขอบข่าย และในปีนี้มีขอบข่ายใหม่ที่ขอรับรองเพิ่มเติม (ขยายขอบข่าย) จำนวน 5 ขอบข่าย ได้แก่ 1. การตรวจหาเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าในสัตว์โดยวิธี Real-time RT-PCR 2. การตรวจหาเชื้อไวรัสกาฬโรคแอฟริกาในม้า โดย วิธี Real-time RT-PCR 3. การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสกาฬโรคแอฟริกาในม้า โดย วิธี Blocking ELISA 4. การตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A ในซีรัมเป็ด โดยวิธี competitive ELISA และ 5. การตรวจหาเชื้อแซลโมเนลลา (Salmonella) จากอวัยวะภายในสัตว์ ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรณณศิริ

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์