วันที่ 29-31 มีนาคม 2566 นางสาวละมูล  โม้ลี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ กลุ่มไวรัสวิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดเซลล์เพาะเลี้ยงสเตรนไชนีส ในระดับต้นแบบ” ในการประชุมวิชาการ “ความรู้ด้านวัคซีนวิทยาทางสัตวแพทย์” ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดยสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์เข้าร่วมประชุม