วันที่ 29-30 กันยายน 2565 สพ.ญ. ดร. พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นประธานการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักการทำงานและการสอบเทียบเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม” ภายใต้โครงการ Lao PDR-Cambodia-Thailand Veterinary Laboratory Capacity Building Project (LACATH4) โดยวิทยากรจากบริษัท 1. วิชุดา โพธิเพ็ชร 2. จิราภา เดชนัครินทร์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน นายคมกฤษ โสมนัส นายช่างเทคนิคชำนาญงานให้กับบุคลากรสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ประจำภูมิภาค 8 แห่ง ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ ตามหลักสูตรประจำปี 2565 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (สสช.) เป็นหน่วยงานที่วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ มีห้องปฏิบัติการ เข้าระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025:2017 เพื่อได้มาตรฐาน มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการตรวจสอบตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ เช่น เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบ Real Time PCR และ Conventional PCR เครื่องมือดังกล่าวต้องสามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบที่ถูกต้อง และแม่นยำตามมาตรฐานสากล เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบตัวอย่างจำเป็นต้องมีการสอบเทียบประจำ หรือตามแผนการสอบเทียบแต่ล่ะรุ่นและยี่ห้อ เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพ เมื่อได้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพแล้วบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการใช้เครื่องมือดังกล่าวจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในใบรายงานการสอบเทียบ และสามารถสอบเทียบตามแผนการสอบเทียบได้ และสามารถลดงบประมาณประจำปีของทางราชการ ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์