วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ให้การต้อนรับคุณกิจติศักดิ์ ยศอินทร์ ผู้ตรวจประเมินจากกลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองเป็นผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010 โดยมีผู้เข้าประชุมเพื่อรับการตรวจประเมิน ได้แก่ ผู้จัดการด้านคุณภาพ ผู้บริหารวิชาการด้านห้องปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารวิชาการด้านห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ที่จัดทำโปรแกรมทดสอบความชำนาญ
การตรวจประเมินครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินครั้งแรก มีขอบข่ายที่ยื่นขอการรับรองจำนวน 4 ขอบข่าย ดังนี้
(1) ขอบข่ายการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Brucella abortus ในซีรัมโค โดยวิธี Rose Bengal test
(2) ขอบข่ายการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Brucella abortus ในซีรัมโค โดยวิธี Complement Fixation test
(3) ขอบข่ายการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Brucella abortus ในซีรัมโค โดยวิธี I-ELISA
(4) ขอบข่ายการตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ชนิด H5, H7, H9 และนิวคาสเซิล โดยวิธี
Haemagglutination Inhibition
ทั้งนี้หากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้รับการรับรองเป็นผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010 จะเป็นการยกระดับความสามารถทางห้องปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญสามารถนำผลไปแสดงถึงความสามารถการทดสอบโรค เพื่อใช้ประกอบการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ได้อย่างมั่นใจ ประเทศคู่ค้าให้การยอมรับ และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมทดสอบความชำนาญกับหน่วยงานในต่างประเทศ


#ครอบครัวปศุสัตว์ #ทำด้วยใจ #ทำให้ไว #ทำได้จริง