วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2566 นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ มอบหมายให้ สัตวแพทย์หญิงสนทนา มิมะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา ให้การต้อนรับและเป็นประธานเปิดการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 โดยมีผู้ตรวจประเมิน ได้แก่ นายณัฐวรพล  เลื่อนกุลพงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน นางรัชนา ฐาปนพิพัฒน์ และนายธนกร  สุขกลับ จากสำนักรับรองมาตรฐาน (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) ขอบข่ายที่ได้รับการตรวจมีทั้งหมด จำนวน 10 ขอบข่าย ประกอบด้วย ขอบข่ายงานธุรการ  งานยานยนต์ งานช่าง  งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี  งานแผนและงบประมาณ งานโสตทัศนูปกรณ์ งานคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาบุคลากร และการจัดและการให้บริบาลสัตว์เลี้ยงเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ในการตรวจครั้งนี้เพื่อต่ออายุการรับรองรอบใหม่ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม 1 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

#ครอบครัวปศุสัตว์ #ทำด้วยใจ #ทำให้ไว #ทำได้จริง #กรมปศุสัตว์ #สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ