วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้จัดการบรรยาย “ซักซ้อมความเข้าใจการส่งผลงานปรับระดับนายสัตวแพทย์ ชำนาญการพิเศษ” ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยได้เชิญ คุณชานน พึงรำพรรณ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ มาเป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และกองความร่วมมือด้านปศุสัตว์ระหว่างประเทศ มีความเข้าใจและจัดส่งเอกสารผลงาน เพื่อขอรับการประเมินฯ ได้ถูกต้องและครบถ้วน

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์