ประชุมหารือด้านเสริมสร้างความสามารถทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างกรมปศุสัตว์กับผู้แทนองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH)

       วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ มอบหมายให้สัตวแพทย์หญิงธรรมรัฐ สุจิต นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และสัตวแพทย์หญิงนันทพร วันดี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมประชุมหารือด้านการเสริมสร้างศักยภาพของห้องปฏิบัติการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ ร่วมกับสัตวแพทย์หญิง ดร. ฉันทนี บูรณะไทย ผู้แทนจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกประจำอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WOAH SRR-SEA) โดยมีนายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล เป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมจาก กรป. สตส. ศออ. ศทวช. และ อยส. ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 

 

ภาพ/กรมปศุสัตว์