เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เข้าร่วมประชุมรับนโยบายจาก นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เกี่ยวกับการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี โดยมี นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ นายสัตวแพทย์อุดม เจือจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายวรฉัตร วิรัชลาภ ปศุสัตว์เขต 2 นายชวนะ ทองเย็น ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ เข้าร่วมรับมอบนโยบายของกรมปศุสัตว์

         นอกจากนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ได้ตรวจเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี อาทิเช่น ห้องรับตัวอย่าง ห้องรับผลชันสูตร กลุ่มงานระบาดวิทยาและสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการกลาง ซึ่งภายในห้องเป็นห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา มีเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์หาลำดับนิวคลีโอไทด์ของสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทั้ง ไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต ซึ่งเป็นเทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS) ทั้งเครื่อง Illumina MiSeq เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์หาลำดับนิวคลีโอไทด์สายสั้น (short read) และเครื่อง Oxford Nanopore สำหรับวิเคราะห์หาลำดับนิวคลีโอไทด์สายยาว (long read) ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคอุบัติใหม่ และได้ไปเยี่ยมชมเครื่องล้างซากไก่เพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อแซลโมเนลลาในซากไก่ ภายใต้ความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ SATREPS-PROJECT เป็นต้น ในการนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ให้คำแนะนำการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้งานทางด้านห้องปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว

“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

ภาพ/ข่าว สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์