วันที่ 3 มีนาคม 2566 น.สพ. เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และ สพ.ญ. นันทพร วันดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ผู้แทนกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานสุขภาพหนึ่งเดียว (Coordinating Unit for One Health) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในการประชุม และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไข้หวัดนก และโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว เพื่อความยั่งยืนของสุขภาพองค์รวม ทั้งสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

ภาพ : กรมปศุสัตว์

ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์