วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Contingency Plan) และปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Clinical Practice Guideline)ในงานนี้สัตวแพทย์หญิงสนทนา มิมะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา นายฐปณัฐ สงคสุภา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ และนางสาวกนกวรรณ พ่วงจินดา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มไวรัสวิทยา และมีเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย เข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อ ยกระดับและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนปรับปรุงเวชปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย สามารถนำไปใช้งาน ในเรื่องการเฝ้าระวัง การค้นหาโรค การความคุมโรค การลงเลี้ยงใหม่ ในทุกระดับต่อไป ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรศิริ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

 

 

ภาพ/ข่าว กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์