วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 สพ.ญ.ดร. พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “3500 Genetic Analyzer and QuantStudio5 Real-Time PCR Systems” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ และผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud meeting มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการวิเคราะห์ให้แก่บุคคลากร โดยได้รับเกียรติจากนางสาววิชุดา โพธิเพ็ชร และนางสาวจิราภา เดชนัครินทร์ ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท GenePlus เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมดังกล่าว มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 125 ราย จากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภูมิภาคทั้ง 8 แห่ง ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์