เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับ Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT) ในการพัฒนาวิธีการค้นหาโรคอุบัติใหม่ด้วยเทคโนโลยี Next Generation Sequencing พร้อมทั้งหารือการส่งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ผ่านทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukagakusho (MEXT) ซึ่งในปี 2566 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติจะส่งเจ้าหน้าที่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านการค้นหาโรคอุบัติใหม่ด้วย Next Generation Sequencer และการวิเคราะห์ Database ด้วย Bioinformatics  ณ TUAT ประเทศญี่ปุ่น