วันที่ 26 - 28 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้แก่ น.สพ.ดร.กิตติชัย อุ่นจิต น.สพ.ชำนาญการพิเศษ, สพ.ญ.จันทรา วัฒนะเมธานนท์ น.สพ.ชำนาญการพิเศษ และคุณมยุรี ไวยครุฑ นักวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญจากกรมสัตวแพทย์บริการ (Department of Veterinary Service - DVS) แห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย ให้เดินทางไปให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการทบทวน และปรับปรุงระบบการเฝ้าระวังกาฬโรคแอฟริกาในม้า เพื่อให้เหมาะสมกับการขอสถานะปลอดโรค และเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “African horse sickness vector surveillance” ให้แก่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสหพันธรัฐมาเลเซีย ณ Veterinary Research Institute IPOH Malaysia

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์