วันที่ 24-28 เมษายน 2566 สัตวแพทย์หญิงนันทพร วันดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ ได้รับเชิญจากกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ให้เข้าร่วมการประชุม Regional Facilitator Training on One Health Zoonotic Disease Prioritization โดยศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention; CDC) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระดับภูมิภาค ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือการจัดลำดับความสำคัญของโรค ณ โรงแรม Phuket Marriot Resort & Spa, Merlin Beach จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่าง ๆ อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นต้น

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์