เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และสัตวแพทย์หญิงบุณิกา จุลละโพธิ ผู้อำนวยการกองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ เข้าพบปะหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้แทนหน่วยงานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency - JICA) สํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งญี่ปุ่น (Japan Science and Technology Agency - JST) และศูนย์ควบคุมโรคระบาดสัตว์ มหาวิทยาลัยมิยาซากิ (Center for Animal Disease Control, University of Miyazaki) ณ สำนักงานใหญ่ JICA Tokyo ประเทศญี่ปุ่น

       โดยการพบปะหารือครั้งนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์และหน่วยงานประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันหารือหลายประเด็น ดังนี้

      1. ติดตามความก้าวหน้าโครงการภายใต้ความร่วมมือวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development : SATREPS) ของประเทศไทย ในประเด็นเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการประสานงาน (Joint Coordinating Committee) และการติดตามประเมินผลโครงการฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่จาก JICA และ JST จะเดินทางมาติดตามประเมินผลโครงการที่ประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2566 รวมทั้งจะมีกิจกรรมจัด workshop การตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการ ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

      2. การส่งผู้เชี่ยวชาญจาก CADIC มหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่นมาประจำที่กรมปศุสัตว์ เป็นระยะเวลา 2 ปี (เมษายน 2566 - มีนาคม 2568)

      3. รายงานผลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยร่วมกันในวารสารระดับนานาชาติ

      4. การส่งบุคลากรของกรมปศุสัตว์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ประเทศญี่ปุ่น โดยตั้งปี 2564 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวน 5 คน และในปี 2566 จะเดินทางมาศึกษาต่อในเดือนเมษายน จำนวน 1 คน และเดือนสิงหาคม จำนวน 1 คน