วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ มอบหมายให้สัตวแพทย์หญิงนันทพร วันดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุข ตามแนวทางการจัดการภาวะอันตรายจากภัยคุกคมทางสุขภาพ (Strategic Toolkit for Assessing Risks) ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
       การประชุม จัดขึ้นโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับอันตรายจากภัยคุกคามทางสุขภาพ จัดลำดับความสำคัญของการวางแผนปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน และจัดลำดับความสำคัญในแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเตรียมความพร้อมตามคำแนะนำหลังจากได้รับการประเมินตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR-JEE) ปี 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นวิทยากร และมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์