วันที่ 27 มีนาคม 2566 น.สพ. เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ นำโดยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ Dr. Norio Kumagai, Chief Veterinary Officer, Counsellor (Deputy Director-General, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Export and International Affairs Bureau) เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ และเข้าร่วมหารือกับคณะผู้บริหาร ณ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง (MAFF) ประเทศญี่ปุ่น โดยมีการหารือด้านความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่น อาทิ การพิจารณาร่างหนังสือรับรองสุขอนามัยเพื่อการส่งออก (HC) ไข่ไก่ไปยังประเทศญี่ปุ่น การขอรับรองเขตพื้นที่ปลอดโรคไข้หวัดนก ( HPAI Regionalization) ของประเทศไทย การแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานระหว่างเจ้าหน้าที่ MAFF และกรมปศุสัตว์ ในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและการประสานงานในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านมาตรการและแนวทางการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกของประเทศไทย ซึ่งญี่ปุ่นให้การยอมรับในมาตรการที่มีประสิทธิภาพของไทย ทั้งนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้เรียนเชิญผู้บริหารและนักวิชาการของ MAFF เดินทางไปเยี่ยมกรมปศุสัตว์ไทยในโอกาสต่อไปอีกด้วย

ภาพ/กรมปศุสัตว์