วันที่ 26 มกราคม 2566 องค์การสุขภาพสัตว์โลก (World organisation for Animal Health; WOAH) จัด Webinar เรื่อง "Vector surveillance and control for AHS  in Asia and the Pacific" โดยมี น.สพ.ดร.กิตติชัย อุ่นจิต น.สพ.ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มปรสิตวิทยา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “African horse sickness vector surveillance in Thailand” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเฝ้าระวังและควบคุมแมลงพาหะของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ผ่านโปรแกรม zoom webinar ณ ห้องประชุมไจก้า สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์