เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จัดการบรรยายในโครงการ Journal club ประจำเดือนพฤษภาคม 2566  โดยมีหัวข้อ ดังนี้  1. “Verification of SOPs for new serological and molecular techniques” โดย  นางสาวสุรัตนา บุญใส  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา  2. “การสำรวจแมลงพาหะของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าประเทศไทย”  โดย น.สพ.ดร.กิตติชัย อุ่นจิต นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มปรสิตวิทยา เพื่อนำเสนอความรู้จากการทบทวนบทความทางวิชาการ การถ่ายทอดความรู้ การศึกษาดูงานและการฝึกอบรม ให้แก่ผู้สนใจในรูปแบบ Online การประชุมทางไกล Zoom Conference และ Onsite ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ