เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติจัดการบรรยายผลงานจากโครงการวิจัย เรื่อง การผลิตแอนติเจน Milk ring เพื่อตรวจการติดเชื้อ Brucella spp. ในโคนม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการตรวจคัดกรองโรคบรูเซลลาจากตัวอย่างน้ำนมโค โดยหัวหน้าโครงการวิจัย สพ.ญ. เรขา คณิตพันธ์ ผู้บรรยายได้อธิบายวิธีการเตรียมแอนติเจน การทดสอบความใช้ได้ของแอนติเจน การทดสอบแอนติเจนกับตัวอย่างนมโค โดยมี สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สพ.ญ.สนทนา มิมะพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา สพ.ญ.มนทกานติ์ จิระธันห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็น การบรรยายดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับความรู้ ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคในการทำงานวิจัย โดยสามารถให้ข้อคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้ การบรรยายจัดขึ้น ณ ห้องประชุม JICA สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ภายใต้มาตรการ DMHTT ที่ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 อย่างเคร่งครัด

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์