วันที่ 23 ธันวาคม 2564 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ร่วมกับหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซฟอร์ด (MORU) ได้จัดการอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยทางชีวภาพ (BIOSAFETY) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (BIOSECURITY)” ภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านการสัตวแพทย์ (Thailand Veterinary Laboratory Capacity Building Project – LACATH ๔)” ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud meeting มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและพัฒนาทักษะการดำเนินการตามหลักการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพให้กับผู้ดำเนินงานและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรซึ่งประกอบด้วยดร. บุญเฮียง พรมดอนกอย ดร. ชาลินี คงสวัสดิ นางสาวจินตนา จันทร์เจริญฤทธิ นางสาวสิรัส สุลัญชุปกร นางสาวรุ่งรัตน์ ลาภเจริญวงศ์ นางสาวสิรนันท์ ไล้ทองคำ นางสาวธนภรณ์ คำราม จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการอบรมดังกล่าว มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 269 ราย จากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภูมิภาคทั้ง 8 แห่ง ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์