เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมระบบพัฒนาบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ระยะที่ 2 ผ่านระบบ Application Zoom โดยกรมปศุสัตว์มีการพัฒนาระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) เพื่อให้หน่วยงานสามารถใช้งานในการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีความรวดเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน อันเป็นการช่วยให้การติดตาม วางแผนและการบริหารงานของกรมปศุสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง สามารถประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่กำกับติดตามได้ตามเวลาที่กำหนด มาเป็นระยะเวลา 9 ปี และด้วยปัจจุบันมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้งานลดลง จึงร่วมมือกับบริษัทโกลบอล อินทีเกรเทด จำกัด ในการดำเนินการพัฒนา “ระบบพัฒนาบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ระยะที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร” และจัดอบรมเพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถบันทึกข้อมูลและติดตามรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์