วันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดย น.สพ.ดร. กิตติชัย อุ่นจิต หัวหน้ากลุ่มปรสิตวิทยา ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “โรคปรสิตในทางเดินอาหารที่สำคัญในโคนม”และผลการดำเนินโครงการ “การเฝ้าระวังและลักษณะทางอณูชีวโมเลกุลของเชื้อ Cryptosporidium spp. ในโคนมในจังหวัดสระบุรี ประเทศไทย”ให้แก่ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเกษตรกร ในพื้นที่ ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ณ สหกรณ์โคนมในพื้นที่ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้รับงบประมาณจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (CDC)

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์