pharung22566 (4)
 
         วันที่ 21- 25 พฤษภาคม 2566 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ, นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ, สัตวแพทย์หญิงนพวรรณ บัวมีธูป ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์และบำบัดโรคสัตว์, สัตวแพทย์หญิง ดร. นรี เกตุสิงห์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และผู้แทนกรมประมง เข้าร่วมการประชุม General Session ครั้งที่ 90 ขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organisation for Animal Health, WOAH)
          โดยวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ การควบคุมโรคระบาดที่สำคัญ ได้แก่ การหารือความร่วมมือในการควบคุมโรคไข้หวัดนกในแต่ละภูมิภาคทั่วโลกที่ยังคงเป็นปัญหาในปัจจุบัน รวมทั้งการนำมาตรการต่าง ๆ ทั้งด้านการเฝ้าระวังโรค มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) การนำแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว(One Health approach) มาปรับใช้ในการควบคุมและป้องกันโรค ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 
***************************