วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ และฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความตระหนัก ระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้บุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก ระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐมีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่กำหนด ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 4 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์