วันที่ 20 กันยายน 2565 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จัดการประชุมร่วมกับทีมงานจาก Poxvirus and Rabies Branch, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) สำนักงานใหญ่ สหรัฐอเมริกา และผู้แทน CDC ประเทศไทย เพื่อติดตามความก้าวหน้าและแนวทางในการดำเนินโครงการพัฒนาการตรวจหาเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า โดยวิธี LN34 real-time RT-PCR (LN34 assay project) โดยมีสพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณเป็นประธาน และมีผู้แทนจาก ศวพ. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าร่วมประชุม

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์