เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปิดการจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และอนุบัญญัติ" จัดโดยคณะทำงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ ได้รับเกียรติจากคุณจุฑามาศ ศิริปาณี นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องดังกล่าว มีผู้ร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 คน จากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (ชลบุรี/ราชบุรี)

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์